LOGO
 
 
 
Ogłoszenia pedagog

O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów klas VI :
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
(dla uczniów klas I-VI) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
w r.szk. 2016/2017 mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 5 września br.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin w , których dochód netto nie przekracza 514 zł na osobę (kwota 500+ nie wlicza się do dochodu), mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015r.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 514 zł na osobę, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017 (świadczenie 500 + nie wlicza się do dochodu rodziny).
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie od 01do 21 czerwca 2016r.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów klas III w r.szk. 2015/2016 z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 574 zł na osobę w 2013r. (lub przekracza nieznacznie - w rodzinach, w których występuje bezrobocie, wielodzietność, sieroctwo) i uczniów niepełnosprawnych w klasach III,V,VI (niepełnosprawni ruchowo, z afazją, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, słabowidzący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym i sprzężonymi z w/w - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na kryterium dochodowe) mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 4 września br.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 514 zł na osobę, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016. Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015r.


Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Pomoc jest skierowana do uczniów:

uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
- uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje:
• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
• uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
• złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć:
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
o W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

• rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

• zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

• w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

• realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 20 listopada 2015r.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 456 zł na osobę, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016. Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2015r.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów klas II,III,VI w r.szk. 2014/2015 z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 539zł na osobę (lub przekracza nieznacznie - w rodzinach, w których występuje bezrobocie, wielodzietność, sieroctwo) i uczniów niepełnosprawnych w klasach I-VI (niepełnosprawni ruchowo, z afazją, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, słabowidzący, niedosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym i sprzężonymi z w/w -posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 5 września br.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 456 zł na osobę, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015. Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie
do 15 września 2014r.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 456 zł na osobę, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015. Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie
do 26 czerwca 2014r.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów klas I-III i V zainteresowani w r.szk. 2013/2014 ubieganiem się o wyprawkę szkolną
ze względu na niskie dochody w rodzinie lub wychowywanie dziecka niepełnosprawnego
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r.(Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818)
mogą otrzymać wnioski u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 6 września br.


 

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2013

– informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818) 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1)    uczniom klasy: II, III, V szkoły podstawowej, II, III, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, II liceum plastycznego, II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza
456 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),

2)    uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
539 zł netto (art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych),

3)    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),

4)    uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

KLASA

dofinansowanie zakupu podręczników   
z wyłączeniem uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Szkoła podstawowa:

klasa I,II,III

klasa V  

 

do kwoty 225 zł

do kwoty 325 zł 

 

 

Dofinansowanie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym: szkoły podstawowej i gimnazjum;

 

niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 225 zł

 

2 Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas I–III szkoły podstawowej lub

klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym: szkoły podstawowej i gimnazjum; 

korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku korzystania z części

podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

 

do kwoty 770 zł

 

3. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas IV–VI

szkoły podstawowej, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 325 zł

4. Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas IV–VI szkoły podstawowej, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

 

do kwoty 770 zł

5. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: gimnazjum, klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III ogólnokształcącej szkoły

sztuk pięknych lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

niekorzystający z podręczników

przeznaczonych do kształcenia specjalnego

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 350 zł

 Wnioski o wyprawkę należy złożyć w szkole do 6 września 2013r.

 

 


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 456 zł na osobę,
mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2013r.


 

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009