LOGO
 
 
 
Program Wychowawczy Szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 66

IM. JANUSZA KORCZAKA

W KATOWICACH







ZAŁOŻENIA, CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE

Podstawa programowa określa, że nauczyciel w swojej pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, powinien zmierzać do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia.

Podstawowym celem wychowawczym przyjętym przez Radę Pedagogiczną naszej szkoły jest:

Wychowanie ucznia tolerancyjnego, twórczego, akceptującego siebie i innych

Realizując powyższy cel członkowie Rady Pedagogicznej będą:

-   wspierać naszych uczniów w rozwoju ich osobowości,

-   twórczej działalności,

  rozbudzać zainteresowanie wiedzą.

Pragniemy, aby uczniowie naszej szkoły nauczyli się akceptować siebie i innych poprzez:

-   pozytywne postrzeganie własnej osobowości,

-   wzmacnianie wiary w samego siebie,

-   wdrażanie do pozytywnej samooceny.

Będziemy chcieli wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki w następnych etapach edukacji oraz przygotować ich do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie.

Zakładamy, że prawidłowo realizowany program wychowawczy pomoże uczniom i wychowankom przygotować się do pełnienia wielu ról w społeczeństwie, asertywnego postępowania oraz rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Aby osiągnąć założony cel niezbędny jest aktywny udział rodziców i prawnych opiekunów uczniów.



KONCEPCJA PRACY SZKOŁY



MISJA SZKOŁY:

Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, współpracującą z rodzicami i wspierającą ich w procesie wychowania i nauczania. Stwarzamy uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i duchowego.



WIZJA SZKOŁY:

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej.

Uczymy kochać, szanować oraz żyć kulturą oraz tradycją narodu polskiego, Górnego Śląska i Katowic. Jednocześnie wychowujemy w atmosferze szacunku, współpracy i otwartości wobec innych narodów, ucząc obok języka polskiego języków obcych. Dbamy, aby uczeń był odpowiedzialny, posiadał wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Chcemy, by troszczył się o swoje środowisko przyrodnicze oraz dbał o bezpieczeństwo swoje i innych.



MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 66 W KATOWICACH:

Celem realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego naszej szkoły jest wychowanie absolwenta, który:

-   rozpoznaje i potrafi wykorzystać swoje mocne strony,

-   stosuje otwartą komunikację,

-   wie co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,

-   potrafi odrzucić niekorzystne, szkodliwe propozycje spędzania wolnego
czasu,

-   zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania,

-   umie posługiwać się językiem obcym w typowych sytuacjach

-   przetwarza informacje, posługuje się prostymi programami komputerowymi

-   potrafi czytać ze zrozumieniem, korzystać z różnych źródeł informacji
i przygotowywać się do sprawdzianów

-   jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,

-   umie obsługiwać komputer, korzysta z Internetu.



ZADANIA WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE

Naczelnym zadaniem wychowawczym i opiekuńczym jest rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i materialnego.

Nauczyciele w toku swej pracy zawodowej, obok pracy dydaktycznej dbają:

-   o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

-   wspierają ich rozwój psychofizyczny,

-   udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć na terenie obiektu, organizowanych na boisku szkolnym, podczas wycieczek przedmiotowych, turystycznych, wyjść na wystawy, do teatru i kina.

Stwarza uczniom warunki do rozwoju kultury fizycznej, wyrabia nawyki aktywnego wypoczynku poprzez nawyk uprawiania sportu i turystyki.

Dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i socjalnej szkoła przy współpracy z MOPS, Radą Rodziców organizuje pomoc materialną w postaci dożywiania, zakupu podręczników, wyjazdu na kolonie, zimowiska.

Uczniom z grup dyspanseryjnych oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych, szkoła zapewnia zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, integrację sensoryczną oraz gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

Dla uczniów niepełnosprawnych, z porażeniem mózgowym zapewniamy warunki do nauki w specjalnie do tego celu przystosowanych salach dydaktycznych, jak również integrację z uczniami zdrowymi podczas uroczystości szkolnych, wspólnych wyjazdów do teatru, na koncerty, wycieczki i innych zajęć dodatkowych wynikających z harmonogramu uroczystości szkolnych. Szkoła na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym oraz Ośrodkiem dla Dzieci Niepełnosprawnych. W zależności od potrzeb z Komisariatem Policji, Pogotowiem Opiekuńczym i Sądem.



TEMATYCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

I. Wychowanie do wartości społecznych

   1/ Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych i uczuć; dostrzeganie swoich potrzeb i możliwości, bez nadmiernych postaw roszczeniowych; podnoszenie poczucia własnej wartości, pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.

   2/ Ukazywanie, wdrażanie i zachęcanie do bezinteresowności, wdzięczności, uczciwości, szlachetności, tolerancji, lojalności, współczucia, przyjaźni, miłości, szacunku, odpowiedzialności, prawdomówności, dobra.

   3/ Przyzwyczajanie do zachowań akceptowanych społecznie, do podporządkowywania się regulaminom, przyjętym zasadom i normom współżycia społecznego; wprowadzanie w kulturę bycia.

   4/ Budzenie wrażliwości na problemy innych ludzi, wyrabianie odpowiedzialności za innych, zwłaszcza młodszych, słabszych, potrzebujących pomocy, cierpiących niedostatek.

   5/ Ukazywanie wartości wynikających z umiejętności komunikatywnego mówienia, słuchania innych i bycia słuchanym; pokazywanie możliwości skutecznego komunikowania się w sposób niewerbalny i za pomocą gestów, mimiki, wzroku.

   6/ Uświadamianie znaczenia przebaczania, przepraszania, przyznawania się do winy (ale bez nadmiernych nacisków na dzieci, dla których przyznawanie się jest zbyt trudne do zniesienia z powodów emocjonalnych).

   7/ Uczulanie na akceptowanie innych osób.

   8/ Rozwijanie uczuć miłości, szacunku, wdzięczności , serdeczności wobec rodziców, rodzeństwa, dziadków i innych członków rodziny.

   9/ Uświadamianie dziecku konieczności respektowania indywidualnych potrzeb członków rodziny, okazywania im troskliwości (np. w czasie choroby).

   10/ Uświadamianie dziecku potrzeby wykonywania swych obowiązków w gospodarstwie domowym i zachęcanie go do pomagania rodzinie.

   11/ Tworzenie okazji do wymiany poglądów, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez negocjacje, dochodzenia do kompromisu.

   12/ Zapobieganie konfliktom; oddziaływanie w celu zmniejszenia agresji poprzez uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji ze strony innych oraz kontrolowania zachowań.

   13/ Uświadamianie konieczności poszanowania cudzej własności.

   14/ Kształtowanie u dzieci właściwego stosunku do wszystkich pracowników szkoły i okazywania szacunku dla ich pracy.

   15/ Uczenie właściwych zachowań na uroczystościach i zabawach szkolnych; wspólne przeżywanie świąt.

   16/ Stworzenie sytuacji sprzyjających integracji rodziny ze szkołą (uczestnictwo rodzin w uroczystościach szkolnych i innych spotkaniach).

   17/ Tolerancja wobec innych religii.

 

II. Wychowanie patriotyczne

Zgodnie z wytycznymi ministra edukacji narodowej w nowym roku 2016/207 szkolnym szczególną uwagę będziemy kierować na działania wspierające i kształtujące postawy i normy społeczne uczniów. W tym zakresie zamierzamy uświadamiać uczniom, jak ważna jest postawa patriotyczna, krzewienie odpowiedzialności za małe i większe ojczyzny, które stanowią składową naszego ojczystego kraju.

   1/ Rozwijanie szacunku do tradycji, symboli narodowych i śląskich:

-   Odzyskanie Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

-   zwiedzanie przez uczniów lokalnych miejsc pamięci narodowej.

   2/ Kultywowanie tradycji szkolnych:

-   pasowanie na ucznia,

-   pożegnanie absolwentów,

-   przekazanie sztandaru,

-   święto patrona szkoły

-   cykliczne lekcje w muzeach,

-   poznawanie historii miasta,

-   lekcje w MDK,

-   wycieczki krajoznawcze,

-   odwiedzanie cmentarzy,

-   upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych związanych
z małą ojczyzną.

 

III. Organizacja życia klasy

   1/ Zapoznanie uczniów i rodziców z :

-   ewentualnymi zmianami w Statucie Szkoły,

-   wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

-   programem wychowawczym szkoły.

   2/ Wdrażanie do samorządności :

-   wybór samorządu szkolnego,

-   podział zadań między członków,

-   organizacja dyżurów klasowych, ustalanie obowiązków dyżurnego klasowego.

   3/ Dbałość o klasę :

-   ukwiecenie klasy,

-   aktualizacja gazetek ściennych i innych dekoracji w klasie,

-   dbanie o sprzęt szkolny – pomoc rodziców.

   4/ Okresowa analiza wyników nauczania i zachowania :

-   samoocena uczniów,

-   nformowanie rodziców o postępach uczniów,

-   organizowanie pomocy koleżeńskiej, zwłaszcza dzieciom najmłodszym,

-   przedstawienie oferty dodatkowych zajęć wynikających z potrzeb
uczniów.

   5/ Planowanie i organizowanie imprez klasowych z uwzględnieniem propozycji rodziców i przy ich pomocy – integracja uczniów.

   6/ Organizowanie imprez międzyszkolnych, integrowanie wychowanków z uczniami innych szkół, nawiązywanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i drużynami  harcerskimi.

 

IV. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie

   1/ Organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych po ziemi śląskiej.

   2/ Udział uczniów w spektaklach teatru: Ateneum, Rozrywki, Śląskiego oraz w koncertach w Filharmonii Śląskiej i MDK

   3/ Poznanie historii szkoły, miasta i ziemi śląskiej.

   4/ Wystawy uczniowskich prac plastycznych poświęconych naszemu miastu.

   5/ Udział w zajęciach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

   6/ Zwiedzanie wystaw organizowanych przez Muzeum Śląskie i Muzeum Miasta Katowic.

   7/ Aktywny udział całej społeczności uczniowskiej w organizowanych uroczystościach szkolnych zgodnie z opracowanym harmonogramem.



V. Edukacja ekologiczna

   1/ Organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.

   2/ Udział uczniów w: Sprzątaniu Świata i Dniu Ziemi.

   3/ Udział uczniów w akcjach zbierania surowców wtórnych.

   4/ Prowadzenie ściennej gazetki przyrodniczej.

   5/ Podczas wycieczek krajoznawczo-turystycznych rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody.

   6/ Organizowanie lekcji ekologicznych w ośrodkach do tego celu przeznaczonych: (Ustroń, Istebna, Rogoźnik, Katowice - Ligota ).

   7/ Działania zmierzające do upiększenia terenu szkoły.

   8/ Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Pałacu Młodzieży.

9/ Kształtowanie postaw przyjaznych wobec zwierząt; dokarmianie zwierząt w czasie zimy, opiekowanie się zwierzętami potrzebującymi pomocy.

   10/ Uświadamianie, że nie należy niepotrzebnie niszczyć roślin, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku, w lesie, w rezerwatach przyrody itp.

   11/ Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez ukazywanie wpływu przyrody na życie człowieka, a także budzenie odpowiedzialności za jej stan; zapoznanie z zasadami ochrony przyrody.

   12/ Wdrażanie do właściwego zachowania w miejscach publicznych (na ulicy, na poczcie itp.).

   13/ Budzenie szacunku dla pracy ludzkiej i jej wytworów.

 

VI. Realizacja szkolnego programu profilaktyki.

   1/ Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią oraz obowiązujących regulaminów.

   2/ Cykl pogadanek pielęgniarki szkolnej na temat :

-   udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

-   sposobu wezwania pogotowia ratunkowego,

-   higieny okresu dojrzewania,

-   higieny żywienia.

   3/ Zorganizowanie dla uczniów klas III zielonej szkoły.

   4/ Stosowanie zasad higieny w czasie nauki, zabawy i wypoczynku:

-   przerwy śródlekcyjne,

-   prawidłowa postawa ucznia podczas nauki,

-   odpowiednia temperatura w klasie,

-   prawidłowa organizacja zajęć rekreacyjnych w świetlicy szkolnej.

   5/ Promocja zdrowia:

-   wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad higieny osobistej
i otoczenia,

-   kontynuowanie programu: „Mleko dla zdrowia, mleko dla szkół’’
oraz
  „Owoce w szkole”,

-   kontynuowanie programu Śląskiej Sieci Szkół promujących
Zdrowie 
 „Żyj na sportowo, bezpiecznie i zdrowo”

   6/ Profilaktyka uzależnień narkomania, lekomania, nikotyna, alkohol, uzależnienia od komputera wśród uczniów:

-   pogadanki pedagoga szkolnego,

-   spotkania z zaproszonymi specjalistami,

-   realizacja tematów w ramach godzin z wychowawcą.

   7/ Pogadanki dla rodziców w ramach spotkań z rodzicami.

   8/ Prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie.

   9/ Opieka służby zdrowia.

   10/ Omówienie zasad  postępowania w szkole podczas ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego.

   11/ Przeciwdziałanie agresji:

   a/ Pogadanki pedagoga szkolnego.

   b/ Prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami agresywnymi,
nadpobudliwymi i wrażliwymi.

   c/ Samoocena i analiza swoich zachowań.

   d/ Kultura zachowania w czasie imprez masowych – rozgrywki
sportowe, koncerty.

   e/ Wyrabianie u dzieci umiejętności przegrywania i cieszenia się
z osiąganych sukcesów podczas rozgrywek sportowych w szkole
i poza nią.

   12/ Realizacja programu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

   13/ Udział szkoły w akcji „Bezpieczne dziecko –przyjaciel Sznupka”.

   14/ Współpraca z policją i strażą miejską

   15/ Diagnoza działań na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

   16/ Promowanie uczniów szczególnie zdolnych:

   a/ Organizowanie różnych form zajęć pozaszkolnych (konkursy,
olimpiady, kółka zainteresowań).

   b/ Współpraca z Pałacem Młodzieży, Młodzieżowym Domem Kultury-
Koszutka, Miejską Biblioteką Publiczną.

   17/ Informatyzacja procesu edukacyjnego w szkole:

   a/ Wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego w czasie zajęć,

   b/ Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkole,

   c/ Doposażenie pracowni komputerowej i pracowni.

   d/ Wprowadzanie innowacji w proces edukacyjny.

   e/ Korzystanie z multibooków.

 f/ Korzystanie ze stron i programów ułatwiających przyswajanie wiedzy.

   18/ Podnoszenie w szkole jakości kształcenia:

   a/ współpraca nauczycieli z metodykami,

   b/ konferencje szkoleniowe, kursy, studia podyplomowe,

   c/ diagnoza osiągnięć uczniów po pierwszym i drugim etapie
kształcenia.

 

VII. Wychowanie komunikacyjne

   1/ Przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

-   bezpieczna droga do szkoły.

   2/ Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

   3/ Spotkanie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego.

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI UCZNIÓW
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ

 

Szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów według przyjętych i akceptowanych w szkole zasad.

Organizuje stałe spotkania z rodzicami ujęte w planie pracy szkoły. W zależności od potrzeb szkoła organizuje indywidualne konsultacje dla rodziców.

Szkoła zasięga opinii przedstawicieli Rady Rodziców w sprawie rocznego planu pracy, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Z tymi dokumentami zapoznaje również wszystkich rodziców na zebraniach informacyjnych.

Dyrektor szkoły jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej uczestniczy w zebraniach Prezydium Rady Rodziców. Informuje o zadaniach szkoły na każdy rok szkolny, ustala współpracę z rodzicami w realizacji wybranych zadań.

Wychowawcy klas planują i organizują wspólnie z rodzicami zadania wychowawcze i integrujące uczniów oraz prace mające na celu podniesienie estetyki i standardu pomieszczeń lekcyjnych. Obowiązki wychowawcy klasowego określa statut.

Rodzice współuczestniczą w działaniach wynikających z planu wychowawczego szkoły

  

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

 

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 66 im. Janusza Korczaka jest Gmina Katowice.

Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach z dniem 1 września 1999 roku stała się sześcioletnią szkołą podstawową.

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przygotowuje co roku i przedstawia do zatwierdzenia władzom oświatowym miasta :

-   projekt organizacji szkoły na następny rok szkolny,

-   plan budżetowy na kolejny rok kalendarzowy.

Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach za zgodą organu prowadzącego tworzy oddziały specjalne dla dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym.

Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym dąży do stworzenia optymalnych warunków do nauki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

W ramach przyznanych godzin organizuje nauczanie indywidualne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz rewalidację.

Przy współpracy z organem prowadzącym organizuje przewozy dla uczniów niepełnosprawnych oraz dąży do likwidacji barier architektonicznych.

Szkoła informuje organ prowadzący o swoich potrzebach i planach rozwoju.

 

 

UROCZYSTOŚCI, ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE

 

Stałe imprezy wychowawcze:

   1/ Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

-   powitanie uczniów klas I-VI.

   2/ Sprzątanie Świata.

   3/ Pasowanie na ucznia.

   4/ Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

   5/ 11 Listopada – Święto Niepodległości.

   6/ Imprezy klasowe - mikołajki, andrzejki .

   7/ Jasełka.

   8/ Dzień Babci, Dziadka, Matki i Ojca.

   9/ Zabawy karnawałowe – bal przebierańców.

   10/ Powitanie wiosny.

   11/ Święto Ziemi.

   12/ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Powstań Śląskich.

   13/ Święto Patrona Szkoły.

   14/ Dzień Dziecka i święto sportu.

   15/ Uroczyste zakończenie roku szkolnego:

-   pożegnanie absolwentów.

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I. Zasady konstytuowania się Samorządu Uczniowskiego i jego prezydium tj. Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

   1/ Samorząd Uczniowski jest organizacją społeczną. Stanowią go wszyscy uczniowie szkoły.

W obrębie każdej klasy wybierana jest trójka uczniów (Rada Klasowa):

-   przewodniczący klasy,

-   zastępca przewodniczącego klasy,

-   skarbnik.

   2/ Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest na okres jednego roku.

   3/ Wybory Samorządu Uczniowskiego odbywają się w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych.

   4/ Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego wyłaniani są spośród uczniów klas. Z każdej klasy kandyduje dowolna ilość uczniów.

   5/ Do głosowania uprawnieni są wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego.

   6/ Głosowanie jest tajne.

   7/ W wyniku wyborów ustala się skład Rady Samorządu Uczniowskiego :

-   przewodniczący,

-   zastępca przewodniczącego,

-   sekretarz,

   8/ Obowiązki opiekunów Samorządu Szkolnego pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły, jednak Samorząd Uczniowski ma prawo wnioskować o przydzielenie nauczyciela.

II. Zadania Samorządu Uczniowskiego

   1/ Samorząd Uczniowski stoi na straży praw uczniów.

   2/ Reprezentuje uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

   3/ Samorząd Uczniowski prowadzi działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska według własnego planu pracy.

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZY OPRACOWAŁY:

mgr Barbara Jaskulska

mgr Ewelina Thil-Matejczuk

mgr Dorota Lieber

 



created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009