LOGO
 
 
 
Regulamin świadczeń socjalnych

 Regulamin

zakładowego  funduszu

świadczeń  socjalnych

Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka

w Katowicach

 

I. Zasady ogólne

§ 1

 

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  opracowany został na podstawie przepisów:

1)    ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.  z 1996 r. nr 70, poz. 355 ze zm.),

2)    ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r.           nr 79, poz. 854 ze zm.),

3)    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r.               w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu      naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U.  nr 43, poz. 168 ze zm.),

4)    ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, ze zm.)

 

§ 2

 

 1. Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem”, Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7
 2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania  ze świadczeń finansowanych z Funduszu.

 

II. Tworzenie funduszu

§ 3

 

 1. Fundusz  tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego     w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz odpisów dodatkowych na pracowników niepełnosprawnych oraz na objętych opieką socjalną emerytów i rencistów.
 2. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 3.  Zwiększa się odpis dla emerytów i rencistów, inwalidów I i II grupy nie będących nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy o 6,5%.
 4. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

1)    wpływy z opłat osób i instytucji korzystających z działalności socjalnej,

2)    darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

3)    przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków, trwałych służących działalności socjalnej Zespołu Szkół,

4)    odsetki od środków funduszu,

5)    inne środki określone w przepisach.

 1. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.

 

 

III. Przeznaczenie funduszu

§ 4

 1. Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela z odpisu na Zakładowy  Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego,  o którym mowa w przepisach o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
 2.  Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się              od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej  do korzystania z Funduszu (załączniki nr 1a,1b) dla pracowników maksymalnie do pełnego wymiaru czasu pracy.
 3. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystanie z niego             przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.
 4.  Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala w terminie do 31 marca każdego roku plan finansowy Funduszu (załącznik nr 2), roczny preliminarz dochodów i wydatków Funduszu (załącznik nr 3) oraz przedstawia sprawozdanie z  ich wykonania.
 5.  Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte  w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
 6.  Środkami Funduszu administruje dyrektor Szkoły, podejmując ostateczną decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat.   W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora, decyzję podejmuje wicedyrektor Szkoły. Decyzję swoją uzgadnia jak w ust. 4.
 7. Dyrektor Szkoły może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Uprawniony, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do dyrektora Szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.
 9. Wniosek Uprawnionego o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:

1)    dane personalne wnioskodawcy,

2)    wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,

3)    wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.

 1.  Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia  przez dyrektora decyzji o nieprzyznaniu świadczenia.
 2.  Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek  i po zasięgnięciu opinii jak w ust. 4. podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę.

 

 

 

 

IV. Zasady powoływania i działania komisji socjalnej

§ 5

 

 1. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi Komisja Socjalna w składzie pięcioosobowym.
 2. Komisja Socjalna zwana dalej Komisją wybierana jest na ogólnym zebraniu pracowników szkoły (spośród osób wybranych  przez ogół w głosowaniu jawnym i za ich zgodą). W obradach Komisji ma prawo brać udział przedstawiciel związków zawodowych.
 3. Komisja wyłania ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 4. Kadencja Komisji trwa 5 lat.
 5. Do zadań Komisji należy:

1)    sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu,

2)    opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,

3)    przyjmowanie i opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozpatrywania wniosku członka Komisji jest on wyłączony z jego rozpatrywania,

4)    sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,

5)    przekazywanie do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia dla pracownika,

6)    przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.

 1. Za podawanie nieprawdziwych informacji, przyjmowanych do ustalenia wysokości dopłaty z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona   praw do korzystania ze świadczeń finansowych z funduszu na okres 1 roku.
 2. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie consensusu.
 3. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych   ustaleniach.
 4. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski w wyznaczonych terminach bezpośrednio  w sekretariacie Szkoły (w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wzoru wniosku). Wzory wniosków stanowią załączniki nr 4,5,6,7,8.
 5. W szczególnych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w imieniu Uprawnionego przez członków Komisji lub udzielenie pomocy z własnej inicjatywy dyrektora.
 6. Wnioski po zaopiniowaniu są przedkładane do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 7. Komisja Socjalna zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące (harmonogram zebrań ustalany jest na każdy rok kalendarzowy z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych), z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach  Komisja może zebrać się w trybie nadzwyczajnym.
 8. Komisja Socjalna składa sprawozdanie ze swojej działalności dwa razy w roku, które podaje do publicznej wiadomości podczas zebrania wszystkich pracowników szkoły. 

 

 

 

 

 

V.  Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 6

 

1.                        Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:

1)    pracownicy zatrudnieni w Szkole w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie mianowania,

2)    pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

3)    pracownicy szkoły przebywający na urlopach bezpłatnych, z zastrzeżeniem, że pracownicy przebywający na ww. urlopach trwających nie dłużej, niż jeden miesiąc  mogą korzystać ze świadczeń Funduszu w pełnym wymiarze, natomiast pozostali mogą korzystać ze świadczeń w wymiarze proporcjonalnym do ilości przepracowanych miesięcy w danym roku kalendarzowym,

4)    emeryci i renciści, którzy rozwiązali stosunek pracy w Szkole w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

5)    członkowie rodzin wymienionych osób, czyli:

a)     pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku od 1 do 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki w szkole średniej,

b)     współmałżonkowie,

c)     członkowie rodzin zmarłych pracowników, jeżeli byli na ich utrzymaniu.

 

 

VI. Zasady przyznawania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

§ 7

 

1. Środki Funduszu przeznacza się na:

1)    wypłaty świadczenia urlopowego (wypłata do 31 sierpnia),

2)    dofinansowanie wypoczynku letniego  pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów (wypłata dla pracowników przed urlopem, a dla emerytów i rencistów do 15 października),

3)    pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

4)    zapomogi zdrowotne dla pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów niebędących nauczycielami udokumentowane rachunkami za zakup leków i poświadczeniem lekarza,

5)    zapomogi celowe bezzwrotne  udokumentowane opłaconym rachunkiem  ,

6)    zapomogi losowe bezzwrotne przyznawane w przypadku takich zdarzeń jak:

a)    wypadki losowe ( pożar, kradzież, nagłe pogorszenie sytuacji  życiowej, znaczne uszkodzenie mieszkania),

b)    nagła choroba,

c)    śmierć pracownika (osoby uprawnione do pobrania świadczenia: współmałżonek, dzieci)

d)    zgon członka rodziny pracownika (dziecko, współmałżonek, rodzic).

                        

7)    dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczno – rozrywkowe,

 

8)    dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci pracowników                     (z zastrzeżeniem, że wyjazdy zorganizowane dofinansowuje się po przedłożeniu faktury stwierdzającej wpłatę) przy czym pracownik ma obowiązek poinformowania do 31 maja każdego roku o wybranej formie wypoczynku (forma zorganizowana lub wypoczynek w zakresie własnym) oraz wyjazdu śródrocznego (tylko dla uczniów klasy trzeciej po dokonaniu  wpłaty),

9)    częściowe pokrycie kosztów na wyjazdy zorganizowane, np. wycieczki,

10)  finansowanie zakupu paczek dla dzieci pracowników  (w wieku od 1 do 13 lat),

11)  pożyczki na cele mieszkaniowe,

12)  inne okolicznościowe świadczenia socjalne przyznawane w ramach posiadanych środków.

 

                                            VII. Pożyczki na cele mieszkaniowe

                                                           

                                                           § 8

 1. Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

1)    budowę lub zakup domu lub mieszkania,

2)    adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,

3)    uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,

4)    zamianę domu lub mieszkania,

5)    wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zamianie mieszkania,

6)    remont lub modernizację mieszkania.

 1. Maksymalna wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć kwoty określonej w planie wydatków ZFŚS na dany rok kalendarzowy.
 2. W przypadku, gdy suma zapotrzebowania na pożyczki będzie wyższa od przeznaczonej do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, o przyznaniu pożyczki decydować będzie data złożenia wniosku oraz sytuacja życiowa osoby ubiegającej się o świadczenie.
 3. Udzielona pożyczka oprocentowana jest w zależności od dochodu 2%, 3%, 4% .
 4. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata.
 5. Pożyczki udziela się pod warunkiem całkowitej spłaty pożyczki uprzednio zaciągniętej.
 6. Pożyczki udziela się pracownikowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony. Pracownikom zatrudnionym na czas określony można jej udzielić tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia umożliwia spłatę pożyczki w całości.
 7. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób (zakres poręczenia ustala się jako równy) zatrudnionych w Szkole na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony oraz spisania umowy.
 8. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze spłaty rat przez 2 miesiące, spłatą pożyczki obciąża się żyrantów.
 9. W wypadku zgonu pożyczkobiorcy możliwe jest (na wniosek osób zainteresowanych) umorzenie pożyczki w części lub w całości.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 9

 

1.    Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.

2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.                        

3.    Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania.

4.    Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora Szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu stanowiska organizacji związkowych.

 

 

 

        

 

 

Druki do pobrania:
Pozostałe wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

 

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009