LOGO
 
 
 
Plan Współpracy z Rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 IM.JANUSZA KORCZAKA W KATOWICACH

I.                           Cel główny :

·         Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

-        podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,

-        stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

      II.           Cele szczegółowe :

·          poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,

·         uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,

·         współpraca w realizacji zadań szkoły,

·         wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

·         korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

 

III.                Sposoby osiągania celów:

·         Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami,

·         Zbieranie uwag i wniosków na temat bieżącej pracy szkoły podczas zaplanowanych spotkań z rodzicami ( protokół z zebrania ),

·         Opiniowanie dokumentów oraz przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez szkołę.

 

IV.                Zadania i sposoby realizacji :

·          Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:

-    zapoznanie na pierwszym zebraniu z rodzicami ze Statutem Szkoły, Koncepcją Pracy Szkoły, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki,

·         Zapoznanie rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w klasach I-III oraz IV-VI na pierwszym zebraniu. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z powyższymi dokumentami.

·         Umożliwienie rodzicom wglądu w Statut Szkoły, Koncepcję Pracy Szkoły, Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

·         Zapoznawanie na bieżąco rodziców ze szkolnymi regulaminami na zebraniach z rodzicami.

 

 

V.                  Przekazywanie rodzicom informacji o potrzebach i oczekiwaniach szkoły.

·         Rozmowy wychowawców na spotkaniach z rodzicami ( protokoły z zebrań ),

·         Rozmowy nauczycieli z rodzicami podczas spotkań indywidualnych ( notatka w dzienniku lekcyjnym ),

·         Rozmowy Dyrektora z Radą Rodziców,

·         Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.

 

VI.                Współpraca w realizacji zadań szkoły.

1.      Umożliwianie rodzicom kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją.

·         Organizowanie spotkań z wychowawcą zgodnie z terminarzem podanym na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu. Terminarz opublikowany jest na stronie internetowej szkoły.

2.      Działalność Rady Rodziców na podstawie uchwalonego regulaminu, zgodnie ze Statutem Szkoły.

·         Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

·         Organizowanie wspólnych przedsięwzięć,

·         Wspieranie materialne przedsięwzięć realizowanych w szkole.

3.      Stwarzanie okoliczności do udziału rodziców w życiu szkoły.

·         Organizowanie otwartych imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez ( informacja na stronie internetowej )

VII.              Wspieranie rodziców i współuczestnictwo w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

1.      Dostarczanie rodzicom wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka poprzez:

·         prelekcje,

·         prezentacje multimedialne,

·         zajęcia otwarte,

·         organizowanie spotkań ze specjalistami.

2.      Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

·         Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze,

·         Udzielanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem,

·         Dzielenie się wiedzą z zakresu pedagogiki opiekuńczej,

·         Udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania,

·         Współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,

 

VIII.            Zasady współpracy z rodzicami:

1.      Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu.

2.      W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania, rodzice uczniów mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielem, wskazany jest wcześniejszy telefoniczny kontakt ze szkołą w celu uzgodnienia terminu spotkania.

3.      Oprócz zebrań odbywają się konsultacje w ustalonych wcześniej terminach.

4.      Jeżeli sytuacja tego wymaga oprócz tych zebrań, mogą być zorganizowane dodatkowe spotkania dotyczące ważnych spraw bieżących.

5.      W sytuacjach szczególnych Dyrektor, wychowawca lub pedagog wzywa rodziców poza uzgodnionym terminem.

6.      Rodzice nie odprowadzają dzieci do sal przed rozpoczęciem lekcji, a po zakończonych zajęciach czekają na uczniów w holu szkoły. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje wpis do księgi ewidencji.

7.      Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: Tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów.

NAUCZYCIELE  -  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ:

1.      Realizować Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

2.      Rzetelnie i obiektywnie informować o postępach dzieci. Przekazywać informacje o sukcesach dzieci.

3.      Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców jest szkoła. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych    ( w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym ).

4.      Służyć pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5.      Przestrzegać Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

6.      Dbać o podtrzymywanie autorytetu rodzica.

7.      Współuczestniczyć w wychowaniu dzieci.

RODZICE -  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ:

1.      Systematycznie śledzić postępy dziecka w nauce, uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem. Informacje o dziecku uzyskiwać na zebraniach, konsultacjach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

2.       Kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem ( poprzez telefon do szkoły).

3.      Miejscem kontaktów Dyrektora Szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga szkolnego, gabinet pedagoga. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych ( w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym ).

4.      Zadbać, aby lekcje były odrabiane na bieżąco.

5.      Kontrolować dzienniczki i zeszyty korespondencji z rodzicami. Nie bagatelizować uwag na temat zachowania dziecka.

6.      Kontaktować się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego i wychowawczego. Uzgadniać jednolity front oddziaływań.

7.      Sytuacje problemowe rozwiązywać najpierw z wychowawcą, a jeśli zajdzie potrzeba- z pedagogiem. Podejmowanie rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem własnym a innym, jest dopuszczalne tylko w obecności wychowawcy, pedagoga lub rodzica tegoż dziecka.

8.      Dbać o podtrzymywanie autorytetu nauczyciela.


NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU WOBEC SIEBIE.

Formy współpracy:

1.      Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

2.      Zebrania z rodzicami, konsultacje.

3.      Indywidualne rozmowy na życzenie rodziców i nauczyciela. Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem o planach wobec dziecka.

4.      Pomoc rodziców w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych i klasowych.

5.      Udział rodziców w zajęciach otwartych.

6.      Podziękowanie rodzicom za udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, poprzez listy gratulacyjne i dyplomy.

7.      Praca w „ trójkach klasowych” i Radzie Rodziców.

 

 

    

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009