LOGO
 
 
 
Średnia ważona

W naszej szkole oceny z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych wystawia się w oparciu o średnią ważoną.

ZASADY OCENIANIA

Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny rocznej z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:
1. Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.
3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

4. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz uzyskiwał w ciągu bieżącego roku szkolnego sukcesy w konkursach przedmiotowych może otrzymać ocenę celującą.
5. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności i ich waga:


Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:


Pod pojęciem aktywności rozumiemy:
• Częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji
• Udział w konkursach przedmiotowych
• Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych
• Prezentacja referatu, metoda projektu
• Przygotowanie do zajęć

Pod pojęciem pracy na lekcji rozumiemy:
• Wypełnianie ćwiczeń
• Praca samodzielna
• Praca w grupach

6. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny
7. Prace klasowe są obowiązkowe.
8. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub kartkówkę(nieobecność usprawiedliwiona), to powinien zaliczyć ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (kryteria ocen nie zmieniają się).
9. Uczeń ma prawo poprawić każdą bieżącą ocenę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Do średniej ważonej uwzględnia się wówczas średnią arytmetyczną obu uzyskanych ocen.
10. Nauczyciel informuje o wadze sprawdzianu (kartkówki) przed jej napisaniem.
11. Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji.
12. W przypadku braku bieżącej oceny u ucznia, nauczyciel do średniej ważonej liczy zero.

Przykład:
waga 5 oceny: 3, 3+, 4-
waga 4 oceny: 5, 4, 4+, 1
waga 3 oceny: 3, 5
waga 2 oceny: 5, 4+, 5, 5, 4



created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009