LOGO
 
 
 
Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

§6

 

1.      Ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, o których jest mowa w art.44b ust.8 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty.

2.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

4.       Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia.

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych przez nauczycieli (w tym poprzez Przedmiotowy System Oceniania),

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych)o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.      Wychowawca klasy oraz pozostali nauczyciele przekazują informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce podczas zebrań, konsultacji, spotkań indywidualnych w terminach ustalonych w harmonogramie na każdy rok szkolny oraz w miarę potrzeby z inicjatywy nauczycieli lub rodziców.

9.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu w terminie do dwóch tygodni od napisania sprawdzianu. Sprawdziany przechowywane są przez nauczycieli prowadzących przedmioty w szkole przez okres całego roku szkolnego. Rodzice otrzymują sprawdziany swojego dziecka do wglądu w czasie konsultacji, wywiadówki, wizyty w szkole. Kartkówki sprawdzane i oceniane są w ciągu siedmiu dni i oddawane uczniom. W razie zakwestionowania oceny uczeń musi przedstawić nauczycielowi swoją kartkówkę.

10.  Sprawdziany podsumowujące większe partie materiału, działy lub semestr są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń zobowiązany jest zaliczyć go w formie pisemnej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym przedmiot z zastrzeżeniem, że nieusprawiedliwiona nieobecność na dodatkowym terminie spowoduje wstawienie oceny niedostatecznej.

11.  Sprawdziany obejmujące duże partie materiału muszą być poprzedzone lekcjami powtórzeniowymi, a terminy ich przeprowadzenia uzgodnione z uczniami na tydzień wcześniej.

12.  Punktowane prace pisemne  oceniane są według następujących progów procentowych:

100% pracy – celujący

99% - 90% pracy – bardzo dobry

89% - 70% pracy – dobry

69% - 50% pracy – dostateczny

49% - 30% pracy – dopuszczający

29% - 0% pracy - niedostateczny

13.  W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone tylko dwa duże sprawdziany całogodzinne. Sprawdziany muszą być przeprowadzone w różnych dniach tygodnia.

14.  Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianej kartkówki, przy czym może ona dotyczyć tylko ostatniego tematu i nie może trwać dłużej niż 15 minut.

15.  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

16.  Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawiania bieżących ocen w ciągu dwóch tygodni od momentu wglądu. Na prośbę jego lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wyznacza termin i formę poprawy. Każda ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika. Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną z przedmiotu zobowiązany jest do poprawienia jej w terminie do końca marca trwającego roku szkolnego w formie ustalonej z nauczycielem.

17.  Na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji rocznej nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania. Przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem uzyskując wyższą, niż przewidywana ocenę z pisemnego sprawdzianu obejmującego zakres wiedzy i umiejętności z treści omówionych w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, że w przypadku zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego sprawdzane są umiejętności praktyczne ucznia. Uczeń może uzyskać wyższą, niż przewidywana ocenę zachowania po spełnieniu do zakończenia klasyfikacji warunków przewidzianych dla uzyskania wzorowej oceny zachowania.

18.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a także na podstawie pisemnej opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej (o której mowa w art.71 b ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

19.   Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

20.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

21.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

22.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

23.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

24.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

25.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

26.  Klasyfikacja śródroczna  ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania.

27.  Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

28.  Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

29.  Klasyfikacja  roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych   z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

30.  Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

31.  Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

32.  Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym      w klasach IV-VI polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

33.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

34.  W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, przy czym:

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień:

1)      ocena opisowa klasyfikacyjna zawiera opis osiągnięć w zakresie mówienia, czytania, pisania, rozumienia i zastosowania w praktyce treści matematycznych, środowiskowych i artystycznych, a także kształcenia sprawności fizycznej. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określa się w oparciu o wymogi programu nauczania realizowanego w danej klasie

2)      w klasach I – III oraz w oddziałach I-III dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową wprowadza się dodatkowo bieżącą formę oceniania osiągnięć dydaktycznych w zakresie wiadomości i umiejętności językowych, matematycznych, społeczno-przyrodniczych, aktywności artystyczno - technicznej, sprawności fizyczno – ruchowej oraz zachowania uczniów w postaci następujących symboli:

W – „wspaniale” – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce;

B –„ bardzo dobrze” - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;

D – „dobrze” – uczeń opanował większość wymaganych wiadomości i umiejętności;

P – „popracuj” - uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, ma problemy w przyswajaniu trudniejszych treści;

S – „słabo” – uczeń ma trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności;;

N – „nie opanowałeś materiału” – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

 

Jedną z form kontroli są sprawdziany pisemne, testy, karty pracy. Przy ocenie  prac pisemnych dotyczących wybranej umiejętności obowiązuje następująca skala procentowa:

100% - wspaniale

99% - 90% - bardzo dobrze

89% - 70% - dobrze

69% - 50% - popracuj

49% - 30%  - słabo

29% - 0% - nie opanowałeś materiału

Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem (+) lub (-).

Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie stawia się oceny negatywnej.

Dopuszcza się także stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków:

„bz” – brak zadania

„np” – brak przygotowania do zajęć

„nb” – nieobecność ucznia podczas zajęć

W przypadku nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

W klasach trzecich (w II semestrze) można wprowadzać stopniowo oceny według skali obowiązującej w klasach IV-VI, co ułatwi uczniom przejście do drugiego etapu edukacyjnego.

 

35.   Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-VI są ocenami opisowymi.   

36.  Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących uzyskanych przez ucznia.

37.  Śródroczna, roczne  i końcowe oceny klasyfikacyjne począwszy od klasy czwartej ustala się  według następującej skali i kryteriów.

 

1)      stopień „celujący” - „6” otrzymuje uczeń, który:

a)   opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową nauczania

b)   potrafi stosować wiadomości w nietypowych sytuacjach

c)   wykazuje szczególną aktywność z danego przedmiotu poprzez udział w konkursach, uroczystościach tematycznych oraz przez wykonywanie prac dodatkowych

d)  bezbłędnie i samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania

2)      stopień „bardzo dobry” - „5” otrzymuje uczeń, który:

a)   opanował wiadomości  i umiejętności określone podstawą programową nauczania

b)   potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

c)   wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy korzystać z różnych źródeł wiedzy

d)  potrafi planować pracę

e)   samodzielnie formułuje poprawne wnioski

f)    jest aktywny na zajęciach

3)      stopień  „dobry” - „4” otrzymuje uczeń, który:

a)   opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową nauczania

b)   poprawnie stosuje wiadomości  i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów

c)   potrafi właściwie korzystać ze źródeł wiedzy, śledzi tok zajęć i koncentruje się na wypowiedziach prowadzącego i uczestników

d)  samodzielnie formułuje proste wnioski

4)      stopień „dostateczny” - „3” otrzymuje uczeń, który:

a)   opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą programową nauczania, które są potrzebne do dalszego kształcenia

b)   z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania i problemy

c)   potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z podstawowych źródeł wiedzy

d)  pod kierunkiem nauczyciela umie formułować wnioski

5)      stopień „dopuszczający” - „2” otrzymuje uczeń, który:

a)   ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawą programową nauczania, ale umożliwiają one dalszy rozwój

b)   rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności

c)   pod kierunkiem nauczyciela w niewielkim zakresie potrafi wykorzystywać swoje umiejętności

6)      stopień „niedostateczny” - „1” otrzymuje uczeń, który:

a)   nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową  nauczania potrzebnych do dalszego rozwoju

b)   nie potrafi rozwiązywać problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela

c)   nie potrafi korzystać ze wskazanych źródeł wiedzy nawet pod kierunkiem nauczyciela

 

Pozytywnymi  ocenami klasyfikacyjnymi są: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. Negatywną oceną  klasyfikacyjną jest:  niedostateczny

 

38.  Dopuszcza się rozszerzenie skali ocen bieżących o plusy i minusy ( z wyjątkiem stopnia celującego)

39.  Dopuszcza się, w celu uzyskania pełniejszego obrazu bieżącej pracy ucznia, odnotowywanie w dziennikach lekcyjnych nieprzygotowania ucznia do zajęć [np] i braku zadania domowego[.].

40.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

41.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

42.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.",

43.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

44.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów klas I – III jest oceną opisową i uwzględnia następujące kryteria:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a.       przygotowanie do lekcji,

b.      odrabianie zadań domowych,

c.       strój zgodny z regulaminem,

d.      wypełnianie poleceń nauczyciela,

e.       systematyczność, punktualność;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a.       współpraca z kolegami w zespole;

b.      aktywne uczestnictwo w życiu klasy;

c.       poszanowanie mienia szkolnego, własnego i kolegów;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły:

a.       dążenie do zdobywania wyróżnień;

b.      aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły;

 

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej:

a.       stosowanie form grzecznościowych;

b.      przestrzeganie zasad kulturalnego komunikowania się;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

a.       przestrzeganie zasad higieny osobistej;

b.      dbałość o porządek i ład w klasie i wokół swojej ławki;

c.       unikanie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia;

d.      informowanie nauczycieli i innych dorosłych o zauważeniu niebezpieczeństwa;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a.       umiejętność opanowania negatywnych emocji;

b.      wzorowe zachowanie wobec dorosłych, rówieśników i młodszych kolegów w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom:

a.       szanowanie pracy własnej, kolegów i innych pracowników szkoły;

b.      chętne udzielanie pomocy innym.

 

 

45.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów klas I - VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

 

 

46.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla uczniów klas IV – VI ustala się według następującej  skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

47.  Ocenę „wzorowe” otrzymuje uczeń, który wyróżnia się na tle klasy swoją działalnością i jest wzorem do naśladowania oraz spełnia następujące kryteria:

1)      jest zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe;

2)      wypełnia polecenia nauczyciela i aktywnie uczestniczy w lekcji;

3)      systematycznie  wywiązuje się ze swoich obowiązków i zadań;

4)      nie zniechęca się swoimi niepowodzeniami i wytrwale dąży do wybranego celu;

5)      potrafi motywować innych do wspólnych działań;

6)      ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione;

7)      jest punktualny, ewentualne sporadyczne spóźnienia są zawsze usprawiedliwione

8)      z własnej inicjatywy i bezinteresownie udziela pomocy kolegom;

9)      dba o mienie szkolne, własne i kolegów;

10)  reprezentuje swoją klasę i szkołę w konkursach przedmiotowych i olimpiadach w miarę swoich możliwości;

11)  stosuje się do regulaminów szkolnych;

12)  honorowo rozwiązuje konflikty;

13)  dba o tradycje szkoły;

14)  o szkole i społeczności szkolnej wyraża się z szacunkiem;

15)  dba o kulturę słowa;

16)  cechuje go estetyczny wygląd i higiena osobista;

17)  nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia swojego i otoczenia;

18)  stara się przewidywać skutki niebezpiecznych sytuacji i zareagować odpowiednio wcześniej lub im przeciwdziałać;

19)  nie stosuje używek;

20)  wykazuje  kulturę osobistą wobec przełożonych, starszych, rówieśników i młodszych kolegów w szkole i poza nią;

21)  zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami;

22)  nie jest obojętny i reaguje na negatywne postawy innych;

23)  jest tolerancyjny, koleżeński;

24)  używa zwrotów grzecznościowych.

49. Ocenę „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który pracuje nad swoją postawą i stara się być wzorem do naśladowania oraz spełnia w większości  następujące kryteria:

1) prawie zawsze potrafi wywiązać się z powierzonych obowiązków;

2) wypełnia polecenia nauczyciela i aktywnie uczestniczy w lekcji oraz pracach na rzecz klasy i szkoły;

3) jest systematyczny, pilny, pracowity

4) nieobecności są usprawiedliwione;

5) jest zawsze punktualny, ewentualne spóźnienia wynikają z ważnych przyczyn;

6) chętnie wypełnia polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły;

7) bezinteresownie pomaga innym;

8) czasami bierze udział w akcjach i konkursach na terenie szkoły i poza nią;

9) dba o mienie swoje, kolegów i szkolne;

10) uchybienia należą do rzadkości;

 11) przestrzega regulaminów szkolnych;

12) dba o tradycje szkoły;

13) o szkole i społeczności szkolnej wyraża się z szacunkiem;

14) potrafi w kulturalny sposób przekazywać informacje;

15) nie przerywa wypowiedzi innym;

16) zawsze dba o estetyczny wygląd i higienę osobistą;

17) nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

18) wykazuje się dużą kulturą osobistą wobec starszych, rówieśników i młodszych        kolegów w szkole i poza nią:

19) nie uchybia godności swojej i innych;

20) konflikty rozwiązuje spokojnie;

21) nie zawsze potrafi reagować na zło, ale dobrze zna powszechnie akceptowane zasady;

22) pomaga słabszym i tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują, sam potrafi skorzystać z oferowanej mu pomocy;

23) szanuje pracę swoją i innych;

24) jest tolerancyjny, koleżeński, szanuje opinie innych.

50.    Ocenę „dobre” otrzymuje uczeń, który  spełnia następujące kryteria:

1) bywa czasami nieprzygotowany do lekcji, braki występują rzadko;

     2) bywa bierny, ale zdarza mu się wykazać inicjatywę w pracach na terenie klasy i szkoły;

    3) nie opuszcza lekcji bez uzasadnionych powodów;

    4) ma nieliczne braki w usprawiedliwieniach nieobecności;

    5)  czasami bywa niepunktualny;

    6) stara się wypełniać powierzone mu zadania i funkcje klasowe;

      7) na ogół przestrzega obowiązujących regulaminów;

      8) jest honorowy, potrafi przyznać się do błędu i go naprawić;

      9) nie obarcza winą innych;

10) nie zawsze potrafi wyrazić swoją opinię we właściwy sposób;

11) stara się w swoich wypowiedziach zachować poprawność językową;

12) dba o swój wygląd i higienę osobistą;

13) potrafi przewidywać skutki swojego zachowania;

14) na ogół nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

15)  nie jest agresywny;

16)  stara się nie być kłótliwym;

17)  szanuje mienie swoje i innych, a także mienie szkolne;

18)  przeważnie stosuje się do zasad;

19)  stosuje zasady dobrego zachowania i stara się okazywać szacunek rówieśnikom i wszystkim pracownikom szkoły.

 

51.  Ocenę „poprawne” otrzymuje uczeń,  który spełnia następujące kryteria:

1)      sporadycznie opuszcza lekcje z nieuzasadnionych powodów;

2)      ma pojedyncze braki w usprawiedliwieniach nieobecności;

3)      jest niepunktualny;

4)      przygotowuje się do lekcji niesystematycznie;

5)      ma czasami problemy z zastosowaniem się do ogólnie przyjętych norm;

6)      sporadycznie zdarzają mu się braki poszanowania mienia własnego, kolegów, szkolnego;

7)      z niechęcią podejmuje się wykonania zadań powierzonych mu przez wychowawcę, innych nauczycieli i pracowników szkoły;

8)      nie udziela pomocy innym, sam odrzuca pomoc;

9)      charakteryzuje się bierną postawą wobec życia klasy i szkoły;

10)  zdarzają mu się kłamstwa;

11)  nie przestrzega regulaminów szkolnych;

12)  czasem obarcza winą za swoje postępowanie innych;

13)  potrafi sam przyznać się do winy, ale nie potrafi z własnej woli i szczerze przeprosić;

14)  bywa wulgarny;

15)  sporadycznie zachowuje się agresywnie;

16)  nie zawsze potrafi zadbać o swój wygląd i higienę osobistą;

17)  sporadycznie nie wypełnia poleceń nauczyciela;

18)  potrafi ustąpić, by nie wywoływać konfliktów;

19)  jego stosunek do osób dorosłych i rówieśników budzi zastrzeżenia;

20)  ma czasami problemy z byciem tolerancyjnym.

52.  Ocenę „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, któremu uchybienia zdarzają się często oraz spełnia niektóre z niżej wymienionych kryteriów:

1)      opuszcza lekcje z nieuzasadnionych powodów;

2)      często spóźnia się;

3)      jest nierzetelny, niesolidny, niedokładny;

4)      nie przygotowuje się do lekcji;

5)      często nie uważa na lekcji i nie wypełnia poleceń nauczyciela;

6)      ma problemy z zastosowaniem ogólnie przyjętych norm;

7)      wpływa destrukcyjnie na zespół klasowy;

8)      zdarzają mu się przypadki braku poszanowania mienia szkolnego, kolegów i własnego;

9)      nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły, jest bierny;

10)  nie jest honorowy, nie potrafi sam przyznać się do winy i przeprosić za wyrządzone krzywdy i szkody;

11)  kłamie, jest nieuczciwy;

12)  nie przestrzega regulaminów szkolnych;

13)  używa wulgaryzmów;

14)  stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w szkole;

15)  zachowuje się agresywnie;

16)  nie zawsze dba o swój wygląd i higienę osobistą;

17)  nie troszczy się o swoje zdrowie, zdarza mu się stosować niedozwolone używki;

18)  swoim zachowaniem stwarza wiele kłopotów;

19)  przeszkadza w prowadzeniu lekcji, jest prowodyrem konfliktów wśród rówieśników;

20)  jego stosunek do osób dorosłych i rówieśników budzi duże zastrzeżenia;

21)  nie jest tolerancyjny.

53.  Ocenę „naganne” otrzymuje uczeń, który nie szanuje siebie i innych, często wpada w konflikty z rówieśnikami oraz narusza spełnia niektóre z poniższych kryteriów:

1)      ma wyraźnie lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych oraz lekceważy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2)      ma wiele nieobecności nieusprawiedliwionych;

3)      nie wypełnia powierzonych mu funkcji i przeszkadza innym w ich realizowaniu;

4)      działa na szkodę klasy i szkoły;

5)      nie dba o mienie szkoły, dewastuje ją;

6)      hańbi dobre imię szkoły;

7)      nie przestrzega regulaminów szkolnych;

8)      kłamie i oszukuje;

9)      używa wulgaryzmów;

10)  świadomie szkodzi swojemu zdrowiu, stosuje niedozwolone używki;

11)  stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w szkole;

12)  nie dba o estetyczny wygląd;

13)  jest konfliktowy i arogancki, nie reaguje na uwagi;

14)  przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

15)  wchodzi w konflikt z prawem (m. in. kradzieże, cyberprzemoc);

16)  nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania, nie potrafi przepraszać;

54.  Oceny zachowania ucznia w klasach I – VI dokonuje się co miesiąc. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest na podstawie ocen miesięcznych.

55.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

56.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

57.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem, że rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń klasy IV i V, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy VI nie kończy szkoły.

58.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła  w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zorganizowanie pomocy w postaci zajęć dodatkowych oraz indywidualnych konsultacji z nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

59.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

60.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

61.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

62.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a.       realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

b.       spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

63.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

64.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

65.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.      

66.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

67.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a.       dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

b.        nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

68.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

69.            W czasie egzaminów mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

70.            Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a.       imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 60, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 61 pkt b – skład komisji;

b.      termin egzaminu kwalifikacyjnego;

c.       zadania egzaminacyjne;

d.      wyniki egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

71.            Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

72.            W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

73.            Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

74.            Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

75.            Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia  zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

76.            W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a.       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

77.            Sprawdzian, o którym mowa, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

78.            W skład komisji wchodzą:

a.       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)                 dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)                 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)                 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)                 dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

b)                 wychowawca klasy;

c)                 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)                pedagog,

e)                 przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

f)                  przedstawiciel rady rodziców.

79.       Nauczyciel, o którym mowa w ust. 76 pkt  b może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

80.       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 90.

81.            Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a.       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)                 skład komisji,

b)                 termin sprawdzianu,

c)                 zadania sprawdzające,

d)                wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)                 skład komisji,

b)                 termin posiedzenia komisji,

c)                 wynik głosowania,

d)                ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

82.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

83.  Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

84.   Uczeń klasy I– III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

85.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III  szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

86.  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

87.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

88.  O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b

89.  Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

90.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

91.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

92.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

93.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

94.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

95.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a.       dyrektor albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b.      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c.       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

96.  Nauczyciel, o którym mowa w pkt.b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

97.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

98.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

99.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

100.        Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia,  szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

101.        Uczeń kończy szkołę podstawową:

a.      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uczeń uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej

b.    jeżeli ponadto przystąpił  odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

102.                         Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

103.                         Do średniej ocen wliczana jest roczna ocena uzyskana z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii i etyki.

104.                         O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.

 

                                                                         §6a

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. Opinia, o której mowa, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, ale nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia klasy III szkoły podstawowej. Opinię tę rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na stan zdrowia.

7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

8. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

9. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie  zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych  sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

11. Zwolnienie ze sprawdzianu z tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

12. Za organizację sprawdzianu i jego przebieg jest odpowiedzialny przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

13. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

14. Jeżeli przewodniczący i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

15. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

a.       przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu;

b.      nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian;

c.       powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;

d.      powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

e.       informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu;

f.       nadzoruje przebieg sprawdzianu;

g.      sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz do dyrektorowi komisji okręgowej;

h.      zabezpiecza po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

i.        nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

16.Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem, że dla uczniów, o których mowa w ust. 3 i 4 czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

17. W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach.

18. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

                                  i.                                              przewodniczący;

                           ii.                                                   co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

20. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

21. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

22. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.

23. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone przewodniczący zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

24. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz w obecności przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

25. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

26. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub na karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

27. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

28. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

29. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

30. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

31. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

32. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

33. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

34. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:

1)      delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)      delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych;

3)      delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli.

35. Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.

36. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

37. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia sprawdzian tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu sprawdzianu ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.

38. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

39. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję jest ostateczny.

40. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

41. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

42. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

43. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

44. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

45. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później, niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 40 – do 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

46. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

47. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzeniu sprawdzianu wykonują czynności związane z przeprowadzeniem tego sprawdzianu w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia.

48. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

49. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

50. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

51. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

52. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

53. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.

54. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej.

55. Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

56. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań oraz materiałów multimedialnych decyzje, co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

 

Uczniowie szkoły.

 

§27

 

1.      Nauka w zakresie sześcioletniej szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

2.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

3.      Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16, ust.3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16, ust.1 ustawy o systemie oświaty.

4.      Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem na podstawie wykazów ewidencji dzieci otrzymanych z gminy.

5.      Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

b)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

6.      Na wniosek rodziców dyrektor szkoły publicznej, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenie szkoły na podstawowe egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

7.      Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)      świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

8.      §28

 

9.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)      zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu,

5)      informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora, w obwodzie którego dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole,

1)      usprawiedliwienia nieobecności dziecka w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.

 

§29

 

1.      Niespełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.      Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§30

 

 

1.      Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klasy (szkoły)
 w przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ich dzieci.

 

§31

 

1.      Uczeń szkoły podstawowej ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

c)      poszanowania jego godności osobistej,

d)     ubiegania się o pomoc materialną, zgodnie z posiadanymi przez szkołę środkami i instytucjami do tego celu powołanymi,

e)      życzliwego indywidualnego traktowania w procesie edukacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym,

f)       swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób i ustalonych norm etycznych,

g)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w konkursach wiedzy i umiejętności,

h)      kształcenia swoich umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata,

i)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,

j)        indywidualnej pomocy w przypadkach trudności w nauce poprzez udział w zajęciach wyrównawczych lub nauczaniu indywidualnym, jeśli wymaga tego sytuacja zdrowotna,

k)      wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

l)        korzystania z poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej udzielanej przez nauczycieli, wychowawców,  pedagoga szkolnego oraz innych specjalistów  w szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych placówkach,

m)    korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

n)      uczestnictwa w zorganizowanych dla uczniów formach rozrywki i wypoczynku,

2.      Uczeń ma obowiązek:

a)      przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

b)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły oraz przygotowywania się do zajęć i właściwego zachowania się w ich trakcie,

c)      systematycznego wzbogacania swojej wiedzy, kształcenia swoich umiejętności,

d)     przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole, w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e)      niestosowania przemocy wobec kolegów,

f)        dbania o schludny wygląd i noszenia określonego  stroju (w dni powszednie strój dowolny, podczas uroczystości szkolnych i państwowych strój galowy – dziewczynki biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica, chłopcy biała koszula i czarne lub granatowe spodnie),

g)      dbania o ład i porządek w szkole, przestrzegania obowiązujących regulaminów: p.poż., pracowni i sal gimnastycznych,

h)      bezwzględnego wyłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

i)        posiadania, prowadzenia na bieżąco dzienniczka ucznia,

j)        uczeń odpowiada za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

k)      nieopuszczania samowolnie terenu szkoły.

3.      Rodzaje nagród:

a)      pochwała wobec klasy;

b)      pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej;

c)      uczniowie klas III otrzymują „srebrną tarczę” za wspaniałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;

d)     uczniowie klas III otrzymują plakietkę „bardzo dobry uczeń” za  wspaniałe wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie;

e)      uczniowie klas III w oddziałach dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo otrzymują nagrodę książkową, jeżeli spełniają następujące kryteria:

a)      osiągają wyniki adekwatne do swoich możliwości psychofizycznych,

b)      współpracują z nauczycielem,

c)      wykonują polecenia nauczyciela,

d)     są zainteresowani i aktywni podczas zajęć,

e)      przestrzegają zasad pracy w klasie;

f)       uczniowie klas IV – VI, którzy uzyskali średnią ocen od 5,2 do 5,69 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują plakietkę „bardzo dobry uczeń”;

g)      uczniowie klas IV – VI, którzy uzyskali średnią ocen od 5,7 do 6,0 i wzorową ocenę zachowania otrzymują książkę i plakietkę „wzorowy uczeń”;

h)      uczniowie klas VI, którzy uzyskali średnią ocen od 5,7 do 6,0 (również w dwóch poprzedzających latach) i wzorową ocenę zachowania otrzymują i „złotą tarczę” (pod warunkiem, że w klasie III otrzymali srebrną tarczę)*;

*W okresie przejściowym (do roku szkolnego 2017/2018), związanym ze zmianami w sposobie nagradzania, „złotą tarczę” otrzymują również uczniowie, którzy w klasie III nie otrzymali „srebrnej tarczy” a spełniają pozostałe warunki.

j)        uczniowie klas IV – VI w oddziałach dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują plakietkę;

k)        uczniowie klas IV – VI w oddziałach dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i wzorową ocenę zachowania otrzymują nagrodę książkową;

l)    uczniowie szczególnie wyróżniający się na tle klasy otrzymują dyplom uznania;

m)      za wyjątkowe osiągnięcia pozadydaktyczne lub postawę godną naśladowania można przyznać nagrodę specjalną.

4.      Rodzaje kar:

1) Nauczyciel ma prawo do stosowania następujących środków zaradczych podczas lekcji lub przerwy w stosunku do ucznia, którego zachowanie w negatywny sposób wpływa na tok zajęć, a podczas przerwy sprawia zagrożenie życia i zdrowia swojego i innych.

a)      upomnienie wychowawcy klasy

b)      upomnienie dyrektora szkoły;

c)      nagana dyrektora szkoły;

d)     zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz (podczas zawodów, konkursów, wycieczek, wspólnych wyjść)

e)      przeniesienie do innej, równoległej klasy;

f)       zgłoszenie na Policję sprawcy wykroczenia.

2) Nauczyciel ma obowiązek powiadomić w poważniejszych przypadkach, kolejno:

a)      wychowawcę

b)      rodzica

c)      pedagoga

d)     dyrektora szkoły

 

10.   Tryb odwoławczy od wymierzanej kary:

1)      uczeń może odwołać się od wymierzonej kary poprzez wychowawcę lub samorząd szkolny do dyrektora szkoły z prośbą o jej zmianę lub zawieszenie w terminie trzech dni od dnia ukarania,

2)      dyrektor szkoły może zmienić rodzaj kary po ponownym ustaleniu okoliczności i następstw czynu oraz motywów działania w terminie trzech dni od wniesienia odwołania.

11.  Jeżeli uczeń umyślnie spowodował szkodę materialną jest zobowiązany do naprawienia jej, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej.

12.  Wychowawca ucznia jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o udzielonej uczniowi naganie lub stosowanej wobec niego karze. 

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009