LOGO
 
 
 
Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

2. Biblioteka czynna jest codziennie. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej szkoły.

3. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do regałów z książkami oraz czasopismami. 

4. Nauczyciel bibliotekarz służy poradą przy wyborze literatury, rozpoznaje potrzeby i zainteresowania czytelnicze uczniów.

 5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom do domu oraz na miejscu w kąciku czytelniczym i komputerowym.                                   

 6. Zbiory specjalne (kasety, płyty, programy multimedialne) wypożyczane są nauczycielom. Uczniowie mogą korzystać z nich na stanowisku komputerowym znajdującym się w bibliotece, klasie lub pracowni informatycznej.

 7. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia czytelnikom stanowisko komputerowe wyłącznie do celów edukacyjnych, służy pomocą w obsłudze zainstalowanych programów oraz w dokonywaniu poszukiwań w Internecie.

8. Użytkownik chcący korzystać z własnych elektronicznych nośników informacji zgłasza to bibliotekarzowi. Nośniki te należy sprawdzić programem antywirusowym.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać bibliotekarzowi.

9.  Uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca, (lektury zgodnie z zaleceniem polonisty). W razie potrzeby czytelnik może przedłużyć czas wypożyczenia na kolejny okres. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

10. Nauczyciele dokonujący wypożyczeń zbiorowych ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów. 

11. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie zbiory. W przypadku ich zagubienia lub zniszczenia zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

12. Czytelnicy mogą wypożyczyć książki na przerwę wakacyjną pod warunkiem oddania zaległych zbiorów. Nie dotyczy to ostatniego rocznika uczniów. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą w czasie trwania  roku szkolnego, zobowiązani są rozliczyć się ze zbiorów bibliotecznych.

13. Bibliotekarz organizuje i uczestniczy w różnorodnych działaniach promujących czytelnictwo, rozwijających wrażliwość kulturalną oraz społeczną. W trakcie trwania tych zajęć zbiory nie są wypożyczane.

14. W obrębie biblioteki obowiązuje cisza, zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

15. Czytelnikom rażąco naruszającym regulamin biblioteki wstrzymuje się lub ogranicza wypożyczenia.


 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW / MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA


1. Podręczniki/ materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej i wypożyczane według zaleceń MEN kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

2. Każdy egzemplarz podręcznika jest opatrzony pieczątką biblioteki szkolnej, ma nadany numer i wpisany jest do inwentarza biblioteki. Numer każdego egzemplarza zostaje przypisany indywidualnie każdemu uczniowi.


3. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany własnoręcznym podpisem potwierdzić odbiór podręczników przez jego dziecko na klasowej liście zbiorczej, którą wychowawca zwraca bibliotekarzowi.

4. Podręczniki/ materiały edukacyjne należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.  

Należy je obłożyć i w wyznaczonym do tego miejscu podpisać imieniem oraz nazwiskiem dziecka. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, kolorować.  

                      

5. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanego egzemplarza,  zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

6. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone podręczniki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest odkupić lub zwrócić jego równowartość.


7. Podręczniki/ materiały edukacyjne należy zwrócić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

 

8. W przypadku, gdy uczeń (nie dotyczy uczniów z oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych) odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki/ materiały edukacyjne.

9. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki/ materiały edukacyjne podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

created by -Katarzyna Bałdys- copyright © by -Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach- 2009